Kilka słów o firmie
Kontakt
Klauzula informacyjna (RODO)
Certyfikaty

Pobierz pliki >>>

Prawa pacjenta
Obowiązki pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CHODZIEŻ
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
( dawniej ORTHOS )

Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )

Informacja

Zobacz najnowsze (Chodzież)

Przydatne adresy


Obowiązki pacjenta

Z naszych usług korzysta wielu pacjentów w różnym wieku, znajdujących się w różnej sytuacji życiowej i materialnej. Wielu jest bardzo cierpiących. Postaraj się, aby Twoja obecność nie była dla nich uciążliwa, irytująca, powodująca pogorszenie samopoczucia, kłopotów personelu, a nawet Twoich własnych.

Obowiązki pacjenta:

1. Kulturalne i spokojne zachowanie. Nie zakłócanie spokoju innym chorym oraz personelowi przychodni. Zachowaj ciszę charakterystyczną dla naszej placówki. Cisza też leczy! Dobrą praktyką jest wyłączenie telefonów komórkowych na terenie przychodni.

2. Posiadanie odpowiednich dokumentów - dowód osobisty, dowód potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury), skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wyniki zaleconych badań diagnostycznych, analitycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego itp.

3. Pacjent, który nie może stawić się w przychodni w terminie udzielenia świadczenia lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację.

4. Przestrzeganie higieny osobistej oraz utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia. Dobrą praktyką jest umycie się przed wizytą i założenie czystej bielizny.

5. Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. Współpraca z personelem placówki i stosowanie się do zaleceń lekarza i personelu pielęgniarskiego. Pacjent ma obowiązek wykupienia przepisanych wcześniej leków i stosowania ich według zaleceń lekarza. To samo dotyczy zaleconych konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych i zabiegów rehabilitacyjnych

7. Poszanowanie własności placówki (za szkody na majątku przychodni dokonane z winy pacjenta przewidujemy odpowiedzialność odszkodowawczą).

8. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń przychodni oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

9. Nadzór nad odzieżą i wartościowymi przedmiotami będącymi w jego posiadaniu (przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie rzeczy takiego rodzaju nie złożonych do depozytu).

Przypominamy:
Personel medyczny nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń pacjentom bez względu na ich zachowanie. Słowna lub czynna agresja są wystarczającym powodem do odmowy leczenia, a rażące naruszenia porządku uprawniają do skreślenia z listy pacjentów.
Poza przypadkami nagłymi, personel medyczny nie musi tolerować obraźliwego ani natarczywego zachowania i ma pełne prawo do odmowy leczenia z uwagi na niestosowne zachowanie pacjenta.

Podstawa prawna
1. art. 6, 7, 10 i 11 ustawy o prawach pacjenta;
2. art. 30, 38 i 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
3. art. 11 i 12 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 174, poz. 1039);
4. art. 23 i 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej;
5. art. 222 i 226 Kodeksu karnego.
  • Wybrane zdjęcie:

Kilka ujęć (Chodzież)